Approx. 106,000 sq.m.

Qingdao Jiaozhouwan Harbour Tunnel & Qingdao Jiaozhouwan Junction of Harbour Tunnel (2011)